slide3

Vnitřní pravidla pro zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

 OKRUH OSOB, kterým je služba nabízena:

  • osoby se zdravotním postižením
  • rodiny se zdravotně postiženými dětmi
  • senioři
  • osoby po úrazech a nehodách
  • rodinní příslušníci, osoby blízké a přátelé těchto osob

1. Pomůcka se zapůjčuje výhradně na základě Smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je sepsána před zapůjčením pomůcky s osobou, která přijde pomůcku zapůjčit.Pomůcka se zapůjčuje na dobu určitou – až na 3 měsíce (doba může být i kratší, dle potřeby uživatele), po té může být smlouva prodlužována po dobu potřebnosti pomůcky (po 3 měsících). 

2. Každé zapůjčení pomůcky je zaevidováno, slouží ke kontrole splatnosti Smlouvy. Půjčovné se hradí dopředu v den podpisu Smlouvy (při zapůjčení pomůcky) vždy na dobu, která je uvedena ve Smlouvě.

3. V případě, že nájemce vrátí pomůcku dřív než je nasmlouváno, je mu vrácen přeplatek v poměrné výši.

4. Pronajímatel má povinnost předat nájemci pomůcku čistou a seznámit nájemce s její obsluhou.

5. Nevrátí-li nájemce z jakéhokoliv důvodu pomůcku, zavazuje se hradit cenu pomůcky dle její pořizovací ceny.

6. Dojde-li v průběhu zapůjčení pomůcky k poruše nebo jejímu poškození, je nájemce povinen tuto skutečnost nahlásit pronajímateli, sám pomůcku bez souhlasu pronajímatele nesmí opravovat. 

7. Bude-li pomůcka vrácena znečištěná, má pronajímatel právo si účtovat za vyčištění poplatek 250,- Kč. 

8. Přepravu vypůjčených pomůcek si zajišťuje nájemce na vlastní náklady, v případě že si není schopen vlastními silami nebo za pomoci  blízkých osob pomůcky dopravit sám, může poskytovatel zajistit odvoz pomůcky. Uživateli je účtována částka dle platného ceníku a je vystaven dodatek ke Smlouvě.

9. Nájemce odpovídá za půjčenou pomůcku, je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení, udržovat ji v čistotě a zacházet s ní podle návodu nebo podle instrukce.

10. Nájemce nesmí ponechat pronajatou věc užívat, případně pronajímat třetím osobám.

11. Odcizení, ztrátu či úmyslné poškození pomůcky musí ihned nahlásit pronajímateli. Jakékoliv opravy či úpravy na pomůckách není nájemci dovoleno.

12. Nájemce je povinen umožnit pracovníkům půjčovny na jejich požádání přístup k pronajaté věci za účelem provedení kontroly.

13. Nájemce si půjčuje veškeré pomůcky na své vlastní riziko. Půjčovna nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčených pomůcek. 

Copyright © 2021 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign