slide3

O nás

Základní informace

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. je otevřeným, nezávislým, nepolitickým dobrovolným spolkem s celorepublikovou působností zastřešujícím všechny své, pobočné spolky který vznikl za účelem zajišťování, naplňování, realizace a ochrany práv, zájmů a potřeb dětí a mládeže se zdravotním postižením (bez ohledu na jeho druh a stupeň) a jejich rodin.

Činnost organizace

Asociace pracuje se zdravotně postiženými dětmi, mládeží a jejich rodinami. Podílí se na vzniku koncepcí rehabilitačních programů péče o zdravotně postižené děti a mládeže v oblasti výchovně vzdělávací, zdravotní, sociální, pracovní a realizuje je. Organizuje vzdělávací akce, odborné semináře, kurzy, školení a další akce v rámci své působnosti. Poskytuje sociální služby. Organizuje specifické pobytové, volnočasové, táborové a sportovní akce a další aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením a jejich rodiny zaměřené na podporu jejich integrace. Vydává a distribuuje publikace a informační materiály, zajišťuje poradenské a kontaktní služby dětem a mládeži se zdravotním postižením a jejich rodinám a iniciuje příslušné legislativní úpravy týkající se dětí a mládeže se zdravotním postižením a jejich rodin.

Orgány Asociace

Nejvyšším orgánem je Valná hromada složená z delegátů zvolených kluby. Schází se minimálně jedenkrát ročně a svolává ji Republikový výbor. Zasedání Valné hromady se svolá vhodným způsobem nejméně 30 dnů před jeho konáním. Republikový výbor svolá zasedání Valné hromady také z podnětu jedné třetiny klubů nebo z podnětu Republikové kontrolní komise. Nesvolá-li Republikový výbor zasedání Valné hromady do 30 dnů od doručení podnětu, může je svolat na náklady Asociace ten, kdo podnět podal.

Základní organizační jednotkou Asociace je klub, který má samostatnou právní subjektivitu. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze. Statutárním orgánem klubu je výbor, složený z volených zástupců klubu, příp. dalších odborníků a přátel dětí a mládeže se zdravotním postižením. Volí a odvolává ho členská schůze. Počet členů Výboru klubu je vždy lichý. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu klubu.

Klub PAPRSEK ve Vyškově

Zřizovatel

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.

Karlínské nám. 59/12

186 03 Praha 8

Klub PAPRSEK je pobočným spolkem Asociace.

Vzniká z iniciativy rodičů, přátel a odborníků, kteří pracují ve prospěch dětí a mládeže se zdravotním postižením, schválením Republikovým výborem, zaregistrováním Sekretariátem Asociace a přidělením registračního čísla. Podmínkou registrace klubu je uzavření Dohody o vzájemných vztazích mezi Asociací a klubem.

 

Organizační struktura Klubu PAPRSEK

 • členská schůze – nejvyšší orgán
 • výboru klubu – statutární orgán

(devítičlenný a ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu klubu)

 • kontrolní komise klubu – kontrolní orgán

(tříčlenný a ze svého středu si volí předsedu kontrolní komise)

 • vedoucí pracovník
 • sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách
 • účetní a mzdová účetní organizace
 • externí pracovníci
 • dobrovolníci

Název spolku

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub PAPRSEK (dále jen Asociace PAPRSEK)

Sídlo spolku

Tyršova 142/29, 682 01 Vyškov

IČ: 49408577

DIČ: CZ49408577

 

Sídlo Poradny a půjčovny PAPRSEK – provozovna

Lípová 364/2, 682 01 Vyškov

 

Poskytované služby

 • Klubová činnost
 • Registrované sociální služby
  • Osobní asistence
 • Neregistrované služby
  • Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
  • Podpora pečujících osob a seniorů
  • Informační centrum poskytovatelů sociálních služeb

 

Další naše aktivity

Vydávání brožur, katalogů, zpravodajů včetně vydávání/poskytování informačních materiálů o poskytovatelích sociálních služeb v regionu

Financování činnosti Asociace

Na odbornou činnost, sociální služby a vícedenní pobyty nám poskytuje finanční podporu stát v rámci dotačních programů z:

 • Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstva zdravotnictví

Dalšími finančními zdroji, které nám umožňují uskutečňovat naše záměry, jsou prostředky z nadací, nadačních fondů, právnických a fyzických osob, příspěvků obcí, měst a městysů regionu. Zároveň jsou pořádány benefiční akce. V okrese je umístěno několik sbírkových pokladniček, které zajišťují příjem finančních prostředků na pokrytí převážně provozních nákladů.

Bez příspěvků samotných rodičů zdravotně postižených dětí, příspěvků od sponzorů a příjmů z pronájmu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek bychom mnoho důležitých činností nemohli uskutečnit.

Ceny nájemného za rehabilitační a kompenzační pomůcky, poplatky za účast na jednodenních akcích a vícedenních pobytech, včetně dalších činností pro členy Klubu PAPRSEK, se snažíme udržovat v dostupné výši s ohledem na tíživé podmínky rodin se zdravotně postiženou osobou.

Cena za poskytování služby Osobní asistence se řídí dle podmínek, určených zákonem o sociálních službách.

Vítáme jakoukoliv pomoc ze strany široké veřejnosti. Za pomoc Vám jménem všech klientů a jejich rodin, využívajících našich služeb srdečně děkujeme.

 

 

 

Copyright © 2021 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign